Örnek Resim

ADALETE ERİŞİM ÇALIŞMALARI

İnsan Hakları Ortak Platformu ve Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ) birlikteliğinde 2018 yılından bu yana Avrupa Birliği tarafından desteklenen Türkiye’de Sivil Toplum ile Adalete Erişimin Yeniden İnşası ve Sağlanması (Rebuilding and Ensuring Access to justice with Civil society in Turkey – REACT) başlıklı bir proje yürütülmektedir.

Proje ile Türkiye’de sivil toplumun koordineli stratejik savunuculuğu teşvik edilmekte ve insan hakları savunucularının rolleri güçlendirilmekte ve desteklenmektedir. Adalete etkili erişimin iyileştirilmesi, insan hakları ihlallerinde cezasızlıkla mücadele çalışmalarını olumlu yönde etkileyecektir. Yargı sisteminin adalete erişim sağlama kapasitesinin hukuki açıdan değerlendirilmesi ve hedeflenen savunuculuk faaliyetleri yoluyla Türkiye’deki hukuki ve politik ortamının, sivil toplumun ve hukuk mesleğinin etkili eylemine elverişli olmasını sağlamak için çalışılmaktadır.

ADALETE ERİŞİM

İnsan Hakları Derneği tarafından şiddete uğrayan kadınların adalet sistemi içinde uğradıkları ikinci mağduriyeti ortaya çıkaran bir çalışmadan hareketle, İHOP özellikle baroların kadın hakları konusundaki etkinliğini güçlendirecek çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalara İHOP üye örgütlerinin üyeleri ile kadın örgütlerinin katılımını sağlayacak bir zemin oluşturmaya gayret edilmiştir. Bu kapsamda İHOP, adalete erişimde kilit rol oynayan savunma makamının güçlendirilmesi amacıyla 2010 yılında Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve insancıl Hukuk Enstitüsü ile ortak bir programı hayata geçirmiştir. Program kapsamında kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın yoğun yaşandığı Urfa, Van, Batman ve Mardin Baroları ile işbirliği gerçekleştirilmiş, bu barolarda Kadın Hakları Komisyonları/Merkezlerinin oluşturulması ve güçlendirilmesine aracılık etmiştir.

ADALETE ERİŞİM

Şiddete maruz kalan kadınların adalet erişimi için hizmet sunan kadın avukatlara yönelik Türkiye’nin taraf olduğu CEDAW, AİHS ve İstanbul Sözleşmesi ışığında bir güçlendirilme programı gerçekleştirilmiştir. Programda kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyetle ve toplumsal cinsiyetin hukukla ilişkisi ele alınırken ortak stratejiler geliştirmelerine katkıda bulunulması hedeflenmiştir. Programa, Kadın Dayanışma Vakfı ile ortak geliştirilen program kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren kadın avukatların katılımı sağlanmıştır. 2018 yılında başlayan programda ayrıca uluslararası mekanizma ve içtihatlarına kolayca erişimin sağlanabileceği bir veri tabanı geliştirilmektedir. Program UN Women desteği ile sürdürülmektedir.

Çocuklar İçin Adalet Girişimi (ÇİAG) 2008 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da toplumsal gösteriler sırasında gözaltına alınan, yargılaması süren ya da sonlanan çocukların “çocuk” olduğuna dikkat çekmek amacıyla bir araya gelen çocuk hakları ve insan hakları savunucularından oluşmuş bir girişimdir. ÇİAG, söz konusu çocukların BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin ve BM Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanmasına dair Asgari Standartların öngördüğü gibi, çocuğa özgü yargılama sürecine tabi olmalarını sağlamayı amaçlamıştır. Girişim bu amaçla davalar izlemiş, veri toplamış, Meclis komisyonlarını ve hükümeti etkilemeye, başta BM Çocuk Hakları Komitesi olmak üzere uluslararası mekanizmaları etkin kullanmaya yönelik bir dizi faaliyet sürdürmüştür. Yapılan çalışmaların sonucunda çocukların Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri’nde yargılanmasını sonlandıran yasa değişikliğine katkıda bulunulmuştur.

Ankara Çocuk Hakları Platformu ve İHOP’un “Çocuklar İçin Adalet” konusunda ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında 24 Kasım 2014 günü bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda sivil toplum örgütü temsilcilerinin Adalet ve Milli Eğitim bakanlıklarından yetkililer ile bir araya gelmesi sağlanmış, “Çocuklar İçin Adalet” konusunun pek çok boyutu ile tartışılması sağlanmıştır. Bu çalışma kapsamında ayrıca çocuk adalet sistemi ile ilgili çeviriler yapılmış, politika belgeleri oluşturulmuştur.

ADALETE ERİŞİM HABERLERİ