Türkiye’nin Yargı Reformu Stratejisi ve Yargı Bağımsızlığı

Mayıs 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesini (YRSB) ilan etmiştir. Strateji belgesi Türk yargı sisteminin reformu için dokuz amaç ortaya koymakta ve bu hedeflere ulaşmak için alınması gereken tedbirler çerçevesinde bir “faaliyetler” listesi içermektedir. Strateji Belgesinin amaçları şöyle belirtilmiştir:

“… hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunup geliştirilmesi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi, sistemin şeffaflığının artırılması, yargısal süreçlerin basitleştirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, savunma hakkının güçlendirilmesi ve makul sürede yargılanma hakkının daha etkin korunması”.

Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini de yansıtacak şekilde şöyle demektedir:

“… Hukukun üstünlüğü ile yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı arasında yapısal bir bağ bulunmaktadır. Demokrasilerde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güvence altına alınması hukukun üstünlüğünün temini için ön şarttır. Bu, aynı zamanda bireylerin hak ve özgürlüklerinin de güvencesini oluşturmaktadır”.

Bu bilgilendirme notu, belirtilen ilkelerin, özellikle de Amaç 2’nin, yani “Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve şeffaflığını geliştirme” hedefinin Türkiye’de hayata geçirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu bilgilendirme notunda, Uluslararası Hukukçular Komisyonu (UHK) ve İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) yargının yapısal bağımsızlığı açısından Türk yargı sisteminin mevcut sorunlarını ortaya koymakta ve Strateji Belgesinin Amaç 2 çerçevesinde öngördüğü reform önceliklerini dikkate alarak bunların etkili bir şekilde hayata geçirilmesi için tavsiyelerde bulunmaktadır.

Türkiye’nin Yargı Reformu Stratejisi ve Yargı Bağımsızlığı