Sitemizdeki Yayınlar

İnsan Hakları Ortak Platformu internet sitesinde bulunan çeviriler ve İHOP yayınlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

A.Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Mekanizmaları

 

1. BM Sözleşmeleri

2. Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Genel Yorumları

3. Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorumları

4. Kadınlara Karşı Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi Genel Yorumları

5. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorumları

6. BM Komiteleri Hakkında Genel Bilgi

7. Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’ne ilişkin isteğe bağlı protokol Açık Uçlu Çalışma Grubu Raporu

8. Kitapçık No.12: Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi

9. Kitapçık No: 16: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi

10. Kitapçık No.17: İşkenceye Karşı Komite

11. Kitapçık No.22: Kadınlara Karşı Ayrımcılık: Sözleşme ve Komite

B.Çocuk Adalet Sistemi

 

13. BM Çocuk Hakları Komitesi’ne sunulan Türkiye STK Gölge Raporu

14. Birleşmiş  Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması  Hakkında Asgarî Standart Kurallar (Beijing Kuralları)

15. Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Yönlendirici İlkeleri (Riyad İlkeleri)

16. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri: Çocuklar ve Çocuk Adalet Sistemi: İyileştirmeye Yönelik Öneriler

17. Çocuk Hakları Paradigması ve Çocuk Ceza Yargılamasına Hakim Olan İlkeler Açısından Türkiye’deki Düzenleme ve Uygulamaların Değerlendirilmesi

18. Çocuk Hakları: Stratejik Davalar için Kılavuz

C.Ayrımcılığın Önlenmesi

 

19. Yazılı Basında Ayrımcılığın Çerçevelenmesi Araştırması

20. BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi ve Türkiye

 

D.Avrupa Konseyi

 

21. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

22. Avrupa Sosyal Şartı

23. Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Sözleşmesi

24. Ulusal Azınlıkların Korunması için Çerçeve Sözleşme

25. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İngilizce – Türkçe Sözlüğü

26. No. 1: Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkı-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. Maddesi’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz

27. No. 2: İfade Özgürlüğü – Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz

28. No. 3: Adil Yargılanma Hakkı – Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesi’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz

29. No. 5: Kişinin Özgürlük ve Güvenlik Hakkı – Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. Maddesi’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz

30. No. 6: İşkencenin Yasaklanması – Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. Maddesi’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz

31. Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu

a. Türkiye Raporları

b. Genel Yorumlar

E.Avrupa Birliği

32. İdam Cezasına İlişkin AB İlke Kuralları

33. İşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya cezalara ilişkin AB İlke Kuralları

34. Üçüncü Ülkelerle İnsan Hakları Diyaloglarına İlişkin AB İlke Kuralları

 

35. Çocuklar ve Silahlı Çatışmalara İlişkin AB İlke Kuralları

36. İnsan Hakları Savunucularına İlişkin AB İlke Kuralları

37. Çocuk Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Amaçlı AB İlke Kuralları

38. Kadına ve Kız Çocuklarına yönelik Şiddet ve Onları Hedef Alan Her Türlü Ayrımcılıkla Mücadele Konusunda AB İlke Kuralları

F.İHOP Süreli Yayınları

39. İzlem

40. Diyalog

 

G.İnsan Hakları Ulusal Kurumları

41. Avrupa Birliği Ülkelerinde Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurumları

42. İnsan Hakları Ulusal Kurumları: Farklı Coğrafyalar Başka Deneyimler

43. İnsan Hakları Ulusal Kurumlarının Geçirdiği Evrim: BM’nin Rolü

44. İnsan Hakları Ulusal Kurumları: İnsan haklarının korunması ve Yaygınlaştırılması için Ulusal kurumların oluşturulması ve güçlendirilmesi el kitabı

45. Paris İlkeleri

46. İnsan Hakları Ulusal Kurumları: İnsan Haklarının Uygulanması

47. İnsan Hakları Ulusal Kurumları: Uluslararası Af Örgütü’nün İnsan Haklarının Etkin Korunması ve Teşviki için Tavsiyeleri

48. Avrupa’da Ulusal İnsan Hakları Kurumları

49. Türkiye’de İnsan Hakları İdari Yapılanması

50. Türkiye’de İnsan Haklarında Kurumsallaş(ama)ma

H.İnsan Hakları Örgütleri

51. Dökümantasyon Nedir?

52. İzleme Nedir?

I.İfade Özgürlüğü

53. İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır

54. BM Din ve Vicdan Özgürlüğü Özel Raportörü Türkiye Ziyaret Raporu

55. İfade Özgürlüğü: İlkeler ve Türkiye Konferansı Kitabı

J.Hukukun Üstünlüğü

 

56. BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Türkiye Raporu

57. Uluslararası Ceza Mahkemesi Temel Belgeler Derlemesi

58. PVSK’daki Değişiklikler Neden Kaldırılmalıdır?

K.Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar

59. BM Eğitim Hakkı Özel Raportörü Türkiye Ziyareti Raporu

L.Toplumsal Cinsiyet ve İnsan Hakları

60. BM Kadına Yönelik Şiddet Raporu

61. Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Araştırma Raporu

M.Savunucuların Korunması

 

62. İnsan Haklarını Savunma Hakkının Korunması Bilgi Kitapçığı</span >

63. İnsan Hakları Savunucularına Yönelik Avrupa Birliği Rehber İlkeleri