İHOP Sekreteryası

İHOP Sekreteryası üye örgütlerle şubeleri arasında karşılıklı bilgi paylaşımı ve geri bildirim sağlayarak, İHOP’un hedeflerinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunma işlevini yürütür.
Profesyonel olarak görev yapan kişilerden oluşan Sekreterya, Yürütme Kurulu’na bağlı olarak çalışır ve Yürütme Kurulu ile Çalışma Gruplarına koordinasyon ve diğer genel hizmetlerin sunumunu sağlar.
Sekreteryanın rolü, İHOP üye örgütlerinin yakınlaşmasını sağlamak ve Platformun sürdürülebilirliği konusunda faaliyette bulunmaktır. Bu çerçevede Sekreterya,

  • Fon kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesi
  • İHOP Projelerinin izlenmesi
  • Mali yönetim
  • İHOP faaliyetlerine ilişkin iletişim ve bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
  • Çalışma Gruplarının kapasitelerinin yükseltilmesi ve kendi içlerinde ve Yürütme Kurulu arasındaki eşgüdümün sağlanması
  • Web sitesinin yönetimi
  • Düzenli olarak faaliyet ve mali rapor hazırlama ve sunma ile Yürütme Kurulu’nun uygun bulduğu faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur.

Sekreterya:
İHOP Genel Koordinatörü: Feray Salman (feray.salman@ihop.org.tr)
İHOP Asistanı: Hacı Çevik (haci.cevik@ihop.org.tr)