Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesinin imzacı ülkeler tarafından uygulanmasını izleyen bağımsız uzmanlardan oluşan bir organdır. Bu Komite ECOSOC’un  1985/17, 28 Mayıs 1985 Kararı ile Sözleşmenin IV. Bölümünde yer alan BM Ekonomik ve Sosyal Konseyine verilen izleme fonksiyonunu yerine getirmek için kurulmuştur. Sözleşmeye üye bütün imzacı ülkeler hakların nasıl uygulandığına dair düzenli raporlarını Komiteye sunmakla yükümlüdürler. Devletler Sözleşmeye taraf olduktan iki yıl sonra başlangıç raporunu ve bundan sonrada her beş yılda bir raporlarını sunmak zorundadırlar. Komite her raporu inceler ve ilgili üye devlete kaygılarını ve tavsiyelerini “nihai izlenimler” şeklinde dile getirir.
Komiteye bireysel başvuruları ele alma hakkını tanıyan Sözleşmeye ek bir taslak Tercihli Protokolün yapılması hazırlıkları yapılmasına rağmen bu Komite şu an itibariyle bireysel şikâyetleri ele alıp inceleyemez. İnsan Hakları Komitesi bu amaca yönelik bir çalışma grubu kurdu. Fakat başka bir Komite kendisiyle ilgili sözleşme bağlamında ekonomik, sosyal, kültürel haklar alanında bireysel başvurulara bakma yetkisinden dolayı gelen şikâyetleri ele alabilmesi mümkün olabilir. Komite Cenevre de yılda iki defa toplanır ve bu toplantı üç haftalık bütün üyelerin katıldığı bir toplantı (plenary) ve bir haftalık oturum-öncesi (pre-sessional) çalışma grubundan oluşur.
Komite, genel yorumlar olarak da bilinen Sözleşmenin ilgili maddeleri hakkında kendi yorumunu yayınlar.
Komite Genel Yorumları İHOP tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.
  • Genel Yorum 6 Yaşlı Kişilerin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakları
  • Genel Yorum 8 Ekonomik Yaptırımlar ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara Saygı Arasındaki İlişki
  • Genel Yorum 10 Ulusal İnsan Hakları Kuruluşlarının Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunmasındaki Rolü
  • Genel Yorum 14 Mümkün Olan En Yüksek Seviyedeki Sağlık Standartlarına Sahip Olma Hakkı
  • Genel Yorum 16 Bütün Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Kullanılmasında Erkeklere ve Kadınlara Eşit Haklar Sağlanması
  • Genel Yorum 17 Herkesin, Kendisinin Yaratıcısı Olduğu Bilimsel, Edebi ve Sanatsal Ürünlerden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Menfaatlerinin Korunmasından Yararlanma Hakkı
  • Genel Yorum 20 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklarda Ayrım Gözetilmemesi
  • Genel Yorum 21 Herkesin kültürel yaşama katılma hakkı (Sözleşmenin 15. Maddesinin 1(a) paragrafı)

Ülke raporları:

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Çalışma grubu oturum öncesi 44. Oturum
Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 1-15. maddelerine ilişkin olarak Türkiye tarafından sunulan başlangıç raporu (E/C.12/TUR/1) bağlamında ele alınacak konuların listesi (14 Haziran 2010)
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 46. oturum Cenevre, 2-20 Mayıs 2011
Komitenin Türkiye’yle ilgili Sonuç Gözlemleri (Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 16. ve 17. Maddeleri gereğince Taraf Devlet tarafından sunulan raporların değerlendirilmesi: Türkiye) (20 Mayıs 2011)