Uluslararası İfade Özgürlüğü Konferansı

Konferans Afişi

 Konferans Tebliğleri İçin TIKLAYINIZ!

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi ve İnsan Hakları Ortak Platformu ifade özgürlüğü üzerine 30.Kasım- 2 Aralık.2006 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek bir konferans düzenlemektedir. Konferansın amacı insan hakları ve demokrasi savunucularının Türkiye’de ifade özgürlüğüne ilişkin karşılaştıkları yeni zorlukları tartışmaktır.

Türkiye’de ifade özgürlüğüne dair tartışmaların geçmişi Cumhuriyet’in kuruluşuna dek götürülebilir. Bu tartışmalar, 1990’lar ve 2000’lerde önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin aldığı kararlara bağlı olarak, daha sonra da AB Helsinki Konseyi’nin Türkiye’nin adaylığını tanımasından sonra bir kez daha alevlenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Avrupa Birliği’nin insan hakları ölçütlerini karşılamak için çok sayıda reform paketini kabul etmiş ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ihlal kararlarını önlemeye yönelik çalışmalar yapmıştır. Buna rağmen ifade özgürlüğü, ülkedeki en tartışmalı insan hakları sorunlarından biri olarak kalmaya devam etmiştir. Hem Ceza Kanunu’ndaki hem de Terörle Mücadele Kanunu’ndaki hükümlerde defalarca değişikliğe gidilmiş, mahkûmiyet kararlarının oranında bu değişikliklere bağlı olarak bir düşüş olsa da, savcılar hassas konularda devleti ve hükümet politikalarını eleştiren vakalara karşı dava açmak için yeni hükümler bulmakta hiç de zorlanmamıştır. 2005 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir Ceza Kanunu çıkarmış ve geçtiğimiz yaz Terörle Mücadele Kanunu’nun kimi hükümlerini bir kez daha değiştirmiştir. Ne var ki, bu değişiklikleri yeni kovuşturma ve mahkûmiyet kararları takip etmiştir. Yazarlar, gazeteciler ve bilim adamları mahkeme salonlarına taşınmaya devam etmiştir. Bu davaların bir kısmı uluslararası düzeyde de manşetlerde yer almıştır.

Ne var ki Türkiye’deki ifade özgürlüğü tartışmalarına yakından bakmak gösterecektir ki, temel sorun alanları Türkiye’ye özgü değildir. Bu nedenle konferans sorunlara, uluslararası ilkeler ışığında ve karşılaştırmalı bir şekilde eğilmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, konferansta felsefi temelde sunumlara ve diğer ülkelerden vakalara da bu çerçeve içerisinde yer verilmiştir.

Üç gün sürecek olan konferansta, ifade özgürlüğüne ve tartışmalarına ilişkin bilginin, düşüncelerin ve iddiaların paylaşılması amaçlanmaktadır. Dört bölüme ayrılan konferans kapsamında aşağıdaki başlıklar tartışılacaktır:

 ● İlkeler, uluslararası standartlar ve Türkiye
● Şiddet, terörizm ve ifade özgürlüğü
● İfade özgürlüğü ve kutsal değerler: din, ulus, bayrak…
●İfade özgürlüğü ve artan koruma: akademik özgürlükler, sanat, basın ve internet.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ev sahipliği ve İnsan Hakları Ortak Platformu ile İnsan Hakları Merkezi’nin ortak organizasyonu sonucu gerçekleştirilecek olan ve tanınmış uzman ve akademisyenlere konu üzerinde tartışma fırsatı verecek olan konferansın ifade özgürlüğüne ilişkin tartışmalara büyük katkısının olması beklenmektedir.

I. Yer:

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Aziz Köklü Konferans Salonu

II. Program

30 Kasım 2006

09.30- 10.00 Açılış Konuşmaları

10.00- 12.00 Oturum I:  İlkeler, Uluslararası Standartlar ve Türkiye
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminde devletlerin ifade özgürlüğünün sınırlanması konusunda belli bir dereceye kadar takdir hakkı bulunmaktadır. Oysa bazı akademisyenler tüm demokrasilerde uygulanması gereken ortak ilkeler olduğunu düşünmektedir. Bu oturumda uluslararası standartlar ve ilkelerle birlikte ifade özgürlüğünün olası sınırlamaları da tartışılacaktır. Bu standartların Türkiye üzerine etkileri de bu oturumda ele alınacaktır.

14.00-17.00 Oturum II: İfade Özgürlüğü ve Kutsal Değerler
Kutsal değerler ülkeden ülkeye değişmektedir. Türk hukuku da bu tip yasak örnekleri ile doludur. Din, ulus, bayrak gibi. Bu değerlerin korunmasına ilişkin hükümler sıklıkla Avrupa’daki soykırımın reddi vakaları ve karikatür krizi gibi olaylarla karşılaştırılmaktadır. Bu oturumda ifade özgürlüğü ile bu kutsal değerlerin dengelenmesi için ortak ölçütler belirlenip belirlenemeyeceği tartışılacaktır.

1 Aralık 2006

09.30-12.00 Oturum III: Þiddet, Terörizm ve İfade Özgürlüğü
Þiddeti destekleyen ifadelerin sınırlanması 11 Eylül’den sonra tüm demokrasilerde hayati derecede küresel bir sorun haline gelmiştir. 2006’da Birleşik Krallık’ta yürürlüğe giren Terörizm Kanunu, bu durumun tek değil ama en bilinen örneğini oluşturmaktadır. Aynı konuda benzer endişeler Türkiye’de de açığa çıkmış, Terörle Mücadele Kanunu’nda değişikliğe gidilmiş, aynı zamanda yeni Ceza Kanunu da kaygılara neden olmuştur. AİHM, çok sayıda davada Terörle Mücadele Kanunu’nun yürürlükten kaldırılan benzer bir hükmü nedeniyle Türkiye’nin AİHS’yi ihlal ettiği sonucuna ulaşmıştır. Gerek Türkiye’deki, gerekse Avrupa Konseyi’ne üye diğer ülkelerdeki yeni hükümler, bu ilkeler ışığında yeniden değerlendirilmeye muhtaçtır.

14.00 – 17.00 Oturum IV: İfade Özgürlüğü ve Artan Koruma: Akademik Özgürlükler, Sanat, Basın ve İnternet.
Yukarıda söz edildiği gibi, akademi, sanat ve basın ifade özgürlüğüne dair herhangi bir sınırlanmanın ilk mağdurları olmaktadır. Bu nedenle bu kesimlerin sorunlarının ayrı bir oturumda tartışılması gerekmektedir.

2 Aralık 2006

 

09.30-12.00 Bildirgenin Hazırlanması

 

III. Katılımcılar

Üniversitelerden temsilciler, sivil toplum örgütleri, yargı ve basınla birlikte toplumun farklı kesim ve görüşlerinden katılımcılar beklenmektedir.

Öngörülen katılım: 750 kişidir.
● İnsan hakları, hukuk, felsefe ve iletişim alanından akademisyenler
● İletişim alanından uzmanlar
● İnsan hakları ve ifade özgürlüğü üzerine çalışan sivil toplum örgütleri
● Kamu yetkilileri (yasama, yürütme ve yargıdan)