Sağlık Hakkına Erişimde Ayrımcılık – Bilgi Notu

Her bireyin sağlık hizmetlerine tam bir eşitlik anlayışı içerisinde erişebilmesi, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Öncelikle, bağlayıcılığı olmayan ancak devletlerin insan haklarına saygısı ve bununla ilgili yükümlülükleri konusunda temel referans metinlerden biri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 25. Maddesi, herkesin sağlık ve tıbbi bakım hakkına sahip olduğunu belirtir. 2. Maddesi de, beyannamede yer alan ve sağlık hakkının da aralarında bulunduğu haklardan herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetilmeksizin yararlanabileceğini düzenler.
Türkiye’de ayrımcılıkla mücadele mevzuatı ile çeşitli grupların sağlık hakkına erişimde maruz kaldığı ayrımcı uygulamaları derlemeyi amaçlayan bu bilgi notuna erişmek için tıklayınız.
Bu çalışma Hollanda Büyükelçiliği İnsan Hakları Programı kapsamında hazılanmıştır. İçeriğinden Hollanda Elçiliği sorumlu tutulamaz.