İnsan Hakları Toplantısı Kendisini İptal Etti

3 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilen AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi tarafından organize edilen Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı (DİHAA) Semineri, “Değişimin Kolaylaştırıcısı Olarak DİHAA”, demokrasi ve insan haklarının ihlal edilmediği bir günde yapılma umuduyla dinleyicilerin huzurunda panelistlerin ortak açıklamasıyla iptal edilmiştir.

Panelistlerin açıklaması aşağıda sunulmuştur.

Değerli Katılımcılar,

28 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul Taksim Gezi Parkında başlayan protesto hızla bütün Türkiye’ye yayılan demokratik ve barışçıl eylemlere dönüşmüştür. Uzun süredir devletin otoriter ve despotik tarzı nedeniyle birikmiş olan öfkenin kendiliğinden dışavurumuna, ilk günden itibaren tahammül gösterilmemiş; Anayasa’da ve uluslararası sözleşmelerde korunan ifade özgürlüğü ve toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı açıkça ve en şiddetli biçimde ihlal edilmiştir.

Bu tahammülsüzlük ve hak ihlallerinden çevre ve hayvanlar da çok ağır bir şekilde nasibini almıştır.

Bu şiddet hükümet tarafından başlatılan barış sürecine de zarar verecektir. Çünkü devletin otoriter tavrından en ufak bir şekilde vazgeçmek istemediği görülmektedir.

Barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin polisin yer yer işkence düzeyine varan şiddet kullanımıyla bastırılması hiç bir şekilde kabul edilemez. Yetkisi altındaki bütün insanları koruma yükümlülüğü altındaki hükümetin başı olan Başbakan, bu yükümlülüğü yerine getirmek yerine süreç boyunca çoğulculuk aleyhine yaptığı konuşmalarla şiddetin tırmanmasına katkı sunmuştur.

İnsan hakları savunucularının, sendikacıların, öğretim üyelerinin ve genel olarak demokratik hak ve özgürlüklerinin kullanmak isteyen yüz binlerce insanın haklarının açıkça ihlal edildiği bir ortamda kapalı bir salonda insan hakları ve demokrasiyi tartışmak anlamsız hale gelmiştir.

AB Komisyonunun Türkiye’de insan haklarının geliştirilmesi için kamu- sivil toplum diyaloguna verdiği desteğin çok önemli olduğunun farkındayız. Bu desteğin sürdürülmesi gerektiği inancını da taşıyoruz. Bununla birlikte, bu diyalogun Devlet şiddetiyle koparıldığı bu günde bu toplantının yapılmasının AB’nin savunduğu ve desteklediği demokratik değerler açısından da uygun olmadığını düşünüyoruz.

Bu nedenle, bütün panelistlerin ortak kararıyla, demokratik ifade özgürlüğünü kullanan büyük kitlelere de saygısızlık etmemek amacıyla toplantının ertelenerek içeriği itibariyle çok önemli olan bu toplantının demokrasi ve insan haklarının ihlal edilmediği bir günde gerçekleştirilmesini umuduyla bu Toplantıyı sonlandırıyoruz.

Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı (DİHAA) Semineri

“Değişimin Kolaylaştırıcısı Olarak DİHAA”

(Proje Odaklı Yaklaşımdan Değişim Odaklı Yaklaşıma: Türkiye’de DİHAA)

3 Haziran 2013

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi (Aziz Köklü Salonu)

PROGRAM

10:00-10:20    Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı

Büyükelçi Jean-Maurice Ripert, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı

10:20-10:35    Giriş “DİHAA, Amaçları ve Erişimi”

Erwan Marteil, Birinci Müsteşar, Kurumsal Gelişim ve Sivil Toplum Bölüm Başkanı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

“Dünya Çapında İnsan Haklarını Geliştirmek için küresel bir araç olarak DİHAA’nın Amaçları ve Öncelikleri”

10:35-11:45    Birinci Oturum

“İnsan Hakları Örgütlerinin İhtiyaçlarına Etkili Cevap için DİHAA’nın Türkiye’deki Önceliklerinin Belirlenmesi: a) Öncelikler Nasıl Tanımlanıyor? b) Bu Öncelikler Gerçekten de Türkiye’deki İnsan Hakları Topluluğunun İhtiyaçlarını karşılıyor mu?”

Moderatör:          Kerem Altıparmak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi

</st rong>Konuşmacılar: Erwan Marteil, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

“Türkiye’de DİHAA ve Katılıma ilişkin Siyasi Kriterler”

Nilgün Toker, Ege Üniversitesi

“Türkiye’de İnsan Hakları ve Demokrasi”

Ayça Kurtoğlu, ODTÜ Kadın Çalışmaları Programı

“DİHAA Türkiye için Öncelik Belirleme: Eleştirel bir Bakış”

Emel Kurma, Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd)

“Türkiye’deki İnsan Hakları Örgütlerinin Amaçladığı Değişim DİHAA Tarafından destekleniyor mu?”

13:30-14:15    İkinci Oturum

“İnsan Hakları Örgütleri için Proje Odaklı Faaliyetler: Çözümler ya da Problemler?”

Moderatör: Erwan Marteil, AB Delegasyonu

Konuşmacılar: Metin Bakkalcı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)

“DİHAA, İnsan Hakları Örgütlerinin Temel Amaçlarını

Destekleyebilir mi?”

Selahattin Güvenç, Akdeniz Göç-Der

“Yerel düzeyde proje temelli faaliyetler: Zorluklar ve İmkanlar”

Mustafa Yardımcı, Başkan, Dernekler Dairesi Başkanlığı (t.b.c.)

“Örgütlenme Özgürlüğünün Yasal Çerçevesi ve Ötesi”

Ege Erkoçak, Siyasi İşler Başkanı, AB Bakanlığı

“Katılıma ilişkin Siyasi Kriterler Alanında Katılım Öncesi Yardım Mekanizması (IPA), DİHAA ve Faaliyetler”

15:00-16:00    Üçüncü Oturum

“Devlet ve İnsan Hakları Örgütleri Arasında İşbirliği: DİHAA ve İnsan Hakları Örgütleri Projelerinin Devlet Kurumları Üzerindeki Etkisi”

Moderatör: Feray Salman, Genel Koordinatör, İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)

Konuşmacılar:   Nalan Erkem, Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSIHAK)

“İnsan Haklarının İzlenmesi ve Kamu Kurumları ile işbirliği: deneyim paylaşımı”

Zafer Kıraç, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CISST)

“Hapishanelerde Yaşanan Sorunların Çözümünde Sivil Toplum, Üniversiteler ve Kamu İşbirliği”

Nebahat Akkoç, KAMER Vakfı

“Tabuları Yıkmak”

Gürel Tüzün, Tarih Vakfı

“Devlet ve İnsan Hakları Örgütleri: İşbirliği veya Rekabet”

Hikmet Tülen, Başkan, Ulusal İnsan Hakları Kurumu (t.b.c.)

“Ulusal İnsan Hakları Kurum ve Sivil Toplum: İşbirliğinin Önemi”

16:45-18:30    Son Oturum

Moderatörler: Kerem Altıparmak, Erwan Marteil, Feray Salman

· Oturum tartışmalarından raporlar ve genel değerlendirme

· Açık oturum

· DİHAA için tavsiyeler