KANIT TEMELLİ SAVUNUCULUK HAK ÖRGÜTLERİ İÇİN BİR REHBER

Hazırlayan: Dicle ÇAKMAK

Kanıt Temelli Savunuculuk Rehberini İndirmek için tıklayınız.

Hak örgütlerinin etkisini arttırmak, dolayısıyla da hak ihlallerine karşı mücadeleyi güçlendir- mek için sistematik ve planlı bir savunuculuğa ihtiyacımız var. Elinizdeki rehber, hak örgütle- rinin savunuculuk çabalarını desteklemek amacıyla genelde savunuculuğa, özelde ise kanıt temelli savunuculuğa ilişkin kolay ve uygulanabilir bir çerçeve çizmeyi hedeflemektedir.

Savunuculuğun farklı adımlarının açıklandığı rehber, temel olarak 4 bölümden oluşmakta- dır. İlk bölümde, savunuculuğun ve kanıta dayalı savunuculuğun tanımı yapılarak etkili ve başarılı savunuculuğun özelliklerinden bahsedilmektedir. İkinci bölümde ise savunuculu- ğun ilk aşaması olan planlama adımı, alt bileşenleriyle (sorun, amaç ve hedefler, sorumlular ve paydaşlar, riskler) birlikte açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde savunuculuk faaliyetlerinin planlanması, veri toplamanın esasları ve iletişime dair ipuçları yer almaktadır. Son bölümde ise savunuculuk sürecinin etkili olup olmadığının nasıl tespit edileceğinden, yani izleme ve değerlendirme sürecinden bahsedilmektedir. Ayrıca, bir izleme değerlendirme planında hangi başlıkların yer alabileceği yönlendirici sorular eşliğinde Ek’te sunulmaktadır.