İHOP'tan yeni yayın: Türkiye'de Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) ve Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) eşgüdümünde, Ankara Çocuk Hakları Platformu üyesi sivil toplum kuruluşlarının katılımı ve Hollanda Kraliyet Büyükelçiliğinin mali desteğiyle 1 Aralık 2010 – 31 Mart 2012 tarihleri arasında uyguladığımız “Çocuklar için Adalet: Bir Paradigma Değişikliğine Doğru” adlı çalışma kapsamında, Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de yer alan çocuk haklarının Türkiye’de hukuki ve politik çerçevede kendisini gösterdiği şekli ile çocuk koruma sistemi içerisine ve ayrıca çocuklar ile etkileşim içinde bulunan meslek elemanlarının tutum ve davranışlarına ne şekilde yansıtılabileceğini araştırdık. Bu kapsamda yapılan üç araştırmanın sonuçları, “Türkiye’de Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi” üst başlığıyla kitap olarak yayımlandı. Ayrıca, araştırmalarla derlenen bilgiler ışığında “Çocuk Dostu Adalet”, “Çocuk Adalet Sisteminde Çocuğun Yüksek Yararı” ve “Yaş Ayrımcılığı” konulu üç politika belgesi ve “Çocuk Dostu Adalet”, “Yaş Ayrımcılığı” ve “Bir Hak Olarak Çocuğun Yüksek Yararı” başlıklı üç broşür hazırlandı ve ilgili sivil toplum kuruluşları ve kamu idaresiyle paylaşıldı.
İnsan Hakları Ortak Platformu ve Uluslararası Çocuk Merkezi olarak, bu çalışmaların çocuk bakımından farklılığa yol açacak kesintisiz bir değişime ve dönüşüme katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Bu çalışmaları aşağıdaki bağlantılardan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
ARAŞTIRMA RAPORU:
TÜRKİYE’DE ÇOCUK ADALET SİSTEMİNİN YÖNETİMİ (pdf, 2,57 MB)
POLİTİKA BELGELERİ:
Çocuk Adalet Sisteminde Çocuğun Yüksek Yararı Politika Belgesi (pdf, 1,89 MB)
Çocuk Dostu Adalet Politika Belgesi (pdf, 2,68 MB)
Yaş Ayrımcılığı: Kanun Önünde Eşitlik ve Çocuk Hakları Politika Belgesi (pdf, 1,91 MB)
BROŞÜRLER:
Çocuk Dostu Adalet (pdf, 246 KB)
Yaş Ayrımcılığı: Kanun Önünde Eşitlik ve Çocuk Hakları (pdf, 415 KB)
Bir Hak Olarak Çocuğun Yüksek Yararı – Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Madde 3 (pdf, 1,76 MB)

ARAŞTIRMA RAPORU:

TÜRKİYE’DE ÇOCUK ADALET SİSTEMİNİN YÖNETİMİ (pdf, 2,57 MB)

İÇİNDEKİLER:

Türkiye’deki Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi ve Yaş Ayrımcılığına İlişkin Paradigmanın İncelenmesi (Literatür Taraması)
Duygu Öktem
Bu çalışma, çocuk adalet sisteminin korunması, iyileştirilmesi ya da değiştirilmesi konusunda ileri sürülen tezlerden hareket ederek, idari yapının ve sivil alanın çocuk suçluluğu ve ceza sistemi bakımından farklılaşan ya da örtüşen görüşlere ilişkin ana eğilimlerini tespit etme amacıyla, akademik alanda yapılan tezler, Adalet Bakanlığı süreli yayınları ve sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin yayınlarının taranmasını kapsamaktadır.

Çocuk Adalet Sistemi Odağında Kanunla İhtilaf Halindeki Çocukların Durumu (Araştırma Raporu)
Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar, Emrah Kırımsoy, Esin Koman, Dilek Karagöz
Odak grup görüşmeleri ile çocuk adalet sistemine dahil olan çocukların durumunu ortaya koymak, çocuk adalet sisteminin çocuk üzerindeki etkisini süreci yaşayan çocukların düşünce, yaşantı ve algıları yoluyla belirlemeyi amaçlayan ve çocukların görüş ve önerilerini almak üzere gerçekleştirilen bir araştırmadır. Ayrıca, hak temelli sivil toplum örgütleri temsilcileri, ceza infaz kurumlarında çalışan psiko sosyal servis çalışanları ve infaz koruma memurlarının çocuk adaleti sistemi içinde bulunan çocuklar hakkındaki algı ve eğilimlerini, yaklaşımlarını tespit etmek, sistem içinde yer alan çocukların hakları konusunda yaklaşım ve uygulamalar hakkında düşüncelerini, görüş ve önerilerini almak amacıyla yapılan odak grup görüşmeleri bu araştırma kapsamındadır.

Ceza Yargılamasına Dahil Olan Çocuklara Hakları Çerçevesinden Bakış (Araştırma Raporu)
Dilek Kumcu, Özen Kaya
Türkiye’deki çocuk adalet sisteminin mevcut işleyişini ve çocuk adalet göstergeleri çerçevesinde Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin ve Ek Protokollerin hayata geçirilmesi yükümlülüğünün nasıl yerine getirildiğini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma kapsamında, çocukların, suça sürüklenen çocuk, korunma ihtiyacı olan çocuk ya da tanık çocuk olarak yer aldığı dava dosyalarının incelenmesi ve bu incelemeyle birlikte yargılama sürecinin çocuklara uygun ve çocukların yararını gözetme boyutunun değerlendirilmesi ile yaşanan hak ihlalleri değerlendirilmiştir. Çalışma, çocukların yargılama süreçlerinde ayrımcılığa maruz kalma durumları, yargılamanın hayatlarındaki etkileri, ailelerinin veya yasal vasilerinin yargılama süreçlerine katılımı, yaşamlarının ve gelişimlerinin güvence altına alınması durumu, çocukların yargılamasüreçlerine katılımını değerlendirme alt amaçlarını içermektedir.

POLİTİKA BELGELERİ:

Çocuk Adalet Sisteminde Çocuğun Yüksek Yararı Politika Belgesi (pdf, 1,89 MB)

Çocuk Dostu Adalet Politika Belgesi (pdf, 2,68 MB)

Yaş Ayrımcılığı: Kanun Önünde Eşitlik ve Çocuk Hakları Politika Belgesi (pdf, 1,91 MB)

BROŞÜRLER:

Çocuk Dostu Adalet (pdf, 246 KB)

Yaş Ayrımcılığı: Kanun Önünde Eşitlik ve Çocuk Hakları (pdf, 415 KB)

Bir Hak Olarak Çocuğun Yüksek Yararı – Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Madde 3 (pdf, 1,76 MB)