Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite: Giderim Mekanizmaları

İHOP tarafından çevirisi sağlanan bu genel yorum, Taraf Devletlere İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme’nin 14. maddesi çerçevesindeki yükümlülüklerinin içeriğini ve kapsamını izah etmekte ve etraflı bir biçimde açıklamaktadır.
Taraf Devletler, “kendi hukuk sistemleri dâhilinde işkence eyleminden mağdur olan kişinin zararının karşılanmasını ve mümkün olan tüm rehabilitasyon imkanları dâhil olmak üzere uygulanabilir, adil ve yeterli bir tazminat hakkına sahip olmasını temin etmekle” yükümlüdür. Komite, 14. maddenin işkence ve zalimane, gayriinsanî veya küçültücü muamele veya cezalandırma eyleminin (bundan sonra “kötü muamele” olarak anılacaktır) mağduru olan herkese, 2 Sayılı Genel Yorumu uyarınca, herhangi bir ayırım gözetilmeksizin uygulanacağı görüşündedir.
3. Nolu Sözleşmenin 14. Maddesinin Taraf Devletlerce uygulanması (2012) için bkz.  CAT_Giderim_TR