Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu 3 başvuruya ilişkin görüşlerini yayınladı

Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu (bundan sonra Çalışma Grubu),  kendisine yapılan başvurulardan üçüne ilişkin olarak vardığı görüşleri   8 Haziran 2017, 16 Haziran 2017 ve 27 Temmuz 2017 tarihlerinde yayınladı.
1/2017 sayılı Görüş: 16 Haziran 2016 tarihinde evinden eşi ile birlikte gözaltına alındıktan sonra 21 Ağustos – 27 Kasım 2016 tarihleri arasında tutuklu kalan Görgeç başvurusuna verilen görüş.Opinion No. 1-2017-TR (2)
38/2017 sayılı Görüş: 21 Temmuz 2016 tarihinde bir yakalama emrine istinaden 15 meslektaşı ile birlikte polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve hakkında tutuklandıktan 6 ay sonra iddianame hazırlanan Çelik başvurusuna verilen görüş. Opinion No. 38-2017-TR
41/2017 sayılı Görüş: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu, 18 Ağustos 2016 tarihinde, Cumhuriyet gazetesi ile ilgili olarak açılan soruşturma sonucu 31 Ekim 2016 tarihinde ve 11 kasım 2016 tarihinde gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan (4 Kasım 2016 ve 12 Kasım 2016) Cumhuriyet Gazetesi mensupları adına yapılan başvuruya verilen görüş.Opinion No. 41-2017-TR
Tutukluluğun bir mahkeme önünde hukuka uygunluğunun denetlenmesi hakkının bir uluslararası örf ve adet hukuku kuralı olduğunu ve esas itibarıyla derogasyona izin vermeyen, jus cogens niteliğini haiz bir kural haline geldiğini hatırlatan Çalışma Grubu, her üç başvuruya ilişkin Görüşünde de “başvuranların özgürlüğünden yoksun bırakılmasının keyfi olarak nitelendirilmesini gerektirecek kadar ağır olduğu” sonucuna ulaşmıştır.
Çalışma Grubu, başvurucu ve Hükümetin, aşağıda belirtilenler de dâhil, bu görüşte belirtilen tavsiyeleri takiben alınan önlemler ile ilgili olarak 6 ay içinde bilgi sunmalarını talep etmektedir.

  • Başvuruculara tazminat veya başka telafi sağlanıp sağlanmadığı;
  • Başvurucuların haklarının ihlaline dair bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, eğer başlatıldıysa soruşturmanın sonucu;
  • Türk kanunlarının ve uygulamasının, Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla herhangi bir yasa ya da uygulama değişikliğinin gerçekleştirip gerçekleştirmediği;
  • Bu görüşün yerine getirilmesi için herhangi bir başka eylemde bulunup bulunulmadığı.

Görüşlerin orjinalleri için
Bkz. http://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session78/A_HRC_WGAD_2017_1.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
Bkz. http://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session78/A_HRC_WGAD_2017_38.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
Bkz. http://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session78/A_HRC_WGAD_2017_41_EN.docx&action=default&DefaultItemOpen=1