OYLARINIZI BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK VE ADALET İÇİN VERİN!

OYLARINIZI BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK VE ADALET İÇİN VERİN!
OYLARINIZI YENİ VE DEMOKRATİK BİR ANAYASA İÇİN VERİN!

İnsan Hakları Derneği, 12 Haziran 2011 milletvekili genel seçimlerine katılan ve Türkiye’yi yönetmek için halktan oy isteyen siyasi partilere ve bağımsız olarak seçimlere katılan adaylara ve kamuoyuna aşağıdaki görüşlerini açıklamaktadır:

Aralık 1999’da AB tam üyelik müzakere sürecinin başlaması ile birlikte Türkiye kısmi bir reform sürecine girmiştir. Ecevit hükümeti (57. hükümet) döneminde gerçekleştirilen Anayasa’nın 34 maddesinin değiştirildiği 3 Ekim 2001 Anayasa değişikliklerine; bu Anayasa değişikliklerine uyum sağlamak için çıkarılan 6 Şubat 2002, 26 Mart 2002 ve 3 Ağustos 2002 tarihli üç uyum yasaları paketlerine ve 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra kurulan Gül Hükümeti (58. hükümet) ve daha sonra kurulan ve halen de devam eden Erdoğan Hükümetleri (59 ve 60. hükümet) dönemlerinde 2003, 2004 ve 2005 yıllarında çıkarılan 4,5.,6.,7.,8. ve 9. uyum paketlerine, 12 Eylül 2010’da kabul edilen Anayasanın 24 maddesindeki değişikliğe ve bu maddelere göre bazısı çıkarılan uyum paketlerine karşın, Türkiye’nin anayasal ve yasal sistemi halâ anti demokratik, farklılıkları reddeden, tekçi ve otoriter niteliktedir. Derneğimizin 2010 yılı insan hakları ihlal raporu ve 2011 yılı olayları göstermiştir ki, Türkiye Kopenhag Kriterlerinden Ankara Kriterlerine gerilemiş ve polis devleti haline gelmiştir.

İnsan Hakları Derneği, 1995, 1999, 2002 ve 2007 tarihli milletvekili seçimleri öncesindeki görüşlerinin çoğunu esas itibariyle muhafaza etmektedir. Çünkü hala yeni ve demokratik bir Anayasa yapılamamıştır.

Yapılmasını istediğimiz yeni bir sivil ve demokratik Anayasada yer almasını istediğimiz temel hususlar ve ilkeler şunlardır:

“Anayasada resmi ideolojiye son verilerek, anayasanın ideolojik içerikten kurtarılıp ülkede yaşayan tüm halkların ve toplumun barış içerisinde bir arada ortak bir gelecek inşa etmesinin vurgulanmasının, barış içerisinde ortak bir gelecek inşa etmek için ise direnme hakkının kabul edilmesi ve her zaman ve her koşulda soykırıma ve insanlığa karşı suçlara karşı çıkmanın belirtilmesi,

Gerçek bir demokratik düzen için Demokrasinin çoğulculuk, açıklık ve katılımcılık ilkelerine tam olarak uyulması, siyasete katılma önündeki engellerin kaldırılarak, seçim barajlarına son verilmesi,

Hukukun üstünlüğünün tesis edilerek, yargının hukukun üstünlüğüne uygun olarak yeniden yapılanması ve adil yargılanma hakkının tam olarak güvence altına alınması,

İnsan haklarına bağlılığın esas alınması ve evrensel insan hakları hukukunun bireyler ve gruplar için tam olarak kabul edilip uygulanması, vicdani reddin tanınarak, militarizme karşı olunması,

Etnik, dilsel, dinsel ve kültürel yönden halkların veya grupların haklarının evrensel insan hakları hukukuna uygun olarak tanınması, yönetime katılma hakkının yerinden yönetim ilkesi uyarınca tam olarak hayata geçirilmesi,

Herkesin kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel hakları ile bireylerin ve grupların çevre hakkı başta olmak üzere dayanışma haklarının güvence altına alınması,

Herkesin örgütlenme özgürlüğünün, Çalışanların sendikal haklarının toplu sözleşme ve grev hakkını bir bütün olarak kapsayacak şekilde sosyal devlet anlayışı içinde güvence altına alınması,

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların insan haklarının güvence altına alınmasını ve cinsiyetler arasında fiili eşitliğin sağlanması, cinsel yönelim hakkının tanınması,”

Bu seçimlerde, seçimlere giren partiler ve bağımsız adaylar yeni bir anayasa yapılacağını belirtmektedirler. Yukarıda belirtilen ilkelere uygun bir anayasa yapmak isteyenlere oy verin,

Bunun yanı sıra;

İnsan hakları ve özgürlüklerini savunanlara oy verin!

Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollardan çözmek isteyenlere, devam eden şiddeti durduracağını ilan edeceklere ve barışı getireceklere oy verin,

Din ve vicdan özgürlüğünü tanıyacağını, zorunlu din derslerini ve başörtüsü yasağını kaldıracağını, Cem evlerinin inanç ve kültür merkezi statüsü ile, farklı din ve inanç gruplarının din ve vicdan özgürlüğünü tanıyacağını açıklayanlara oy verin,

Her türlü vesayetçi rejimi reddedenlere oy verin,

İfade ve örgütlenme özgürlüğü hakkını tam olarak güvence altına alacağını açıklayanlara oy verin,

Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara bağlı kalacağını ve yeni liberalizmin amansız saldırısına karşı koyup, sosyal devleti savunacaklara oy verin,

Evrensel hukuk ilkelerine göre her türlü ayrımcılığa karşı mücadele edeceklere oy verin,

Her yerde ve her koşulda, kime yapılırsa yapılsın işkenceye karşı çıkanlara oy verin,

Herkes için, her yerde ve koşulda adil yargılanma ve savunma hakkını savunanlara, DGM’lerin devamı olan özel yetkili ve görevli Ağır Ceza Mahkemelerini kapatacaklara oy verin

Ezilen birey, cins, sınıf, halkın/ulusun hakları için mücadele edenlere oy verin,

Barış, Özgürlük, Eşitlik ve Adalet için oy verin,

Her koşulda ve dünyanın her yerinde ölüm cezasına karşı çıkanlara oy verin, Türkiye’ye tekrar ölüm cezası getireceğini söyleyenlere asla ve asla oy vermeyin,

İnsan haklarını ihlal edenlere/ edeceğini ilan edenlere oy vermeyin!

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ