İHOP Hakkında

Stratejik Yaklaşım

İHOP Kurumsal Yapısı

Yönetim Kurulu

Koordinasyon ve İletişim Birimi

İHOP Sekreteryası

Stratejik Yaklaşım

İçinde bulunduğumuz ortam, insan hak ve özgürlüklerine yönelik olarak uluslararası alanda süreklilik kazanan geriletici adımlar, devletin bu eğilimleri anti demokratik unsurları bünyesinde barındırma amacıyla gerekçe olarak kullanması karşısında insan hakları mücadelesinin güçlü kılınması ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının bu tehditlere karşı güçlü bir karşı duruş sergilemesi ihtiyacının giderek artmış olması, İnsan Hakları Ortak Platformunun kuruluş motifini oluşturmaktadır.

Türkiye’de insan hakları alanında mücadele eden hükümet dışı kuruluşların oluşturduğu bağımsız bir dayanışma ve paylaşma ortamı olan İnsan Hakları Ortak Platformu’nun uzun erimli hedefi (vizyonu), Türkiye’de sivil toplumun karar alma süreçlerine etkili bir biçimde katıldığı ve diyalog ortamının sürdürüldüğü, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu katılımcı ve çoğulcu bir ortamın geliştirilmesi ve kalıcı kılınmasına katkıda bulunmaktır.

İHOP, Türkiye’de devletin insan hakları ve temel özgürlükleri koruma ve geliştirme temel sorumluluğunu yerine getirmesi için, insan hakları ve temel özgürlüklere saygıyı geliştirme ve bu hakların ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtma, insan hakları ve temel özgürlüklerin hukuki ve uygulama düzeyinde hayata geçirilmesi için inceleme, araştırma, saptama, değerlendirme, kamuoyu oluşturma yönünde faaliyet ve çaba gösteren kişi, grup ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu insan hakları hareketinin, insan hak ve özgürlüklerin korunması, geliştirilmesi ve hukukun üstünlüğü ilkesinin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynadığına inanmaktadır.

Bu çerçevede İHOP misyonunu, Türkiye’deki insan hakları hareketinin kapasitesini, unsurları arasındaki işbirliğini ve genel etkisini güçlendirmek olarak tanımlamıştır.

Bu çerçevede İHOP,

  • insan hakları örgütlerinin kendi aralarında ve insan hakları hareketi içinde yer alan unsurların arasında diyalogun ve dayanışmanın güçlendirilmesinin önemine inanır.
  • insan haklarının her alanında sivil toplum ve sivil toplumun örgütlü kesimlerinin yasama ve yürütmeden sorumlu kamu otoritelerine görüşlerini açıklamaları, bilgi alışverişinde bulunmaları olanağının sağlandığı açık, şeffaf ve düzenli diyalog ortamlarının yaratılmasının insan haklarına dayalı politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasında ve katılımcı demokrasinin geliştirilmesinde öncelikli bir rol oynadığına inanır.

İHOP Kurumsal Yapısı

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), Helsinki Yurttaşlar Derneği (HYD), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlarla Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından kurulmuş bağımsız bir Platformdur. TİHV, 2007 yılında, MAZLUMDER, 2009 yılında İHOP Yönetim Kurulundan ayrılmıştır. 2013 yılında İnsan Hakları Araştırmaları Derneği (İHAD) İHOP’a katılarak Yönetim Kurulunda temsil edilmektedir.

İnsan Hakları Ortak Platformu, Türkiye’de insan hak ve özgürlükleri ve demokrasinin geliştirilmesi alanında çalışan beş hükümet dışı kuruluşun oluşturduğu bağımsız bir paylaşım ortamıdır. Platformun çalışmaları, üyelerinin etkinliklerini ve çabalarını tamamlayıcı ve güçlendiricidir.

Platform, belirli konular üzerinde geliştirilen ortak tutumları yaygınlaştırmaya çalışır ve kampanyalar, eğitim programları, düzenli toplantılar, konferans ve seminerler yoluyla hem demokratik kamuoyunun hem de kanun yapıcı ve uygulayıcılarının gündemine getirmeye çalışır.

Platformun çalışmaları üye örgütlerin hepsine açık olan çalışma grupları üzerinden yürütülür. Çalışma grupları, Platformun belirlediği stratejik amaçlara uygun olarak çalışma alanlarını, yürütülüş biçimlerini ve zamanını belirler. Çalışma grupları çalışmalarında her üye örgütün görüşlerinin temsil edilmesini güvence altına alır.

Yönetim Kurulu

Platformu oluşturan her örgütün iki temsilcisinin yer aldığı Yönetim Kurulu temel olarak Platformu ilgilendiren konularda karar alma yetkisine sahiptir. Platformun uzun erimli stratejik hedeflerine ulaşmak için yapılması gereken faaliyetlerin genel çerçevesini belirleme sorumluluğu Yönetim Kurulu’na aittir. Stratejik hedeflere bağlı olarak Yürütme Kurulu, Platformun oluşturduğu çalışma programının uygulanmasını denetler.

Yönetim Kurulu, her üye örgütün belirlediği ikişer temsilciden oluşur. Düzenli olarak bir araya gelir. Kararlarını konsensus temelinde alır.

Yönetim Kurulu Üyeleri (2013 yılı):

Helsinki Yurttaşlar Derneği: Ümit Fırat, Sema Kılıçer
İnsan Hakları Derneği: Öztürk Türkdoğan, İsmail Boyraz
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi: Kerem Dikmen, Anıl Arslan

İnsan Hakları Araştırmaları Derneği: Selahattin Üneş, Mehmet Salmanoğlu

Onursal Üyeler: Y.Levent Korkut, Yılmaz Ensaroğlu, Hüsnü Öndül

Dönem Başkanlığı (2013-2015)

Temmuz 2013-Aralık 2013: HYD
Ocak 2014 – Haziran 2014: İHD
Temmuz 2014- Aralık 2014: UAÖ
Ocak 2015 – Haziran 2015: İHAD

Koordinasyon ve İletişim Birimi

İHOP Koordinasyon ve İletişim Birimi İHOP Sekreteryası ve üye örgütlerle şubeleri arasında karşılıklı bilgi paylaşımı ve geri bildirim sağlayarak İHOP’un hedeflerinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunma işlevini yürütür. Birim, İHOP’un operasyonel düzeyde Platform’un operasyonel önceliklerinin belirlendiği ve sekreteryaya geri bildirim sağlanan bir organıdır.

İHOP Sekreteryası

Profesyonel olarak görev yapan elemanlardan oluşan Sekreterya, Yürütme Kurulu’na bağlı olarak çalışır. Sekreterya, Yürütme Kurulu’na ve Çalışma Gruplarına koordinasyon ve diğer genel hizmetlerin sunumunu sağlar.

Sekreteryanın rolü, İHOP üye örgütlerinin yakınlaşmasını sağlamak ve Platformun sürdürülebilirliği konusunda faaliyette bulunmaktır. Bu çerçevede Sekreterya,

– Fon kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesi
– İHOP Projelerinin izlenmesi
– Mali yönetim
– İHOP faaliyetlerine ilişkin iletişim ve bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
– Çalışma Gruplarının kapasitelerinin yükseltilmesi ve kendi içlerinde ve Yürütme Kurulu arasındaki eşgüdümün sağlanması
– Web sitesinin yönetimi
– Düzenli olarak faaliyet ve mali rapor hazırlama ve sunma ile Yürütme Kurulu’nun uygun bulduğu faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur.

Sekreterya:

İHOP Genel Koordinatörü: Feray Salman ( feray.salman@ihop.org.tr)

İHOP Genel Koordinatör Yardımcısı: Nevzat Kıraç ( ihop@ihop.org.tr)

Diyalog ve Savunuculuk Koordinatörü: Barış Karacasu ( baris.karacasu@ihop.org.tr)

Paylaşma ve Dayanışma Çalışmaları Koordinatörü: Bişeng Özdinç ( biseng.ozdinc@ihop.org.tr)

İHOP Asistanı: Aysel Ergün ( aysel.ergu
n@ihop.org.tr)